Body Mass Index (BMI) efter ålder 2018

BMI = Vikt i kg / (Längd i m)2
Gränsvärdena är enligt WHO:s klassificering och gäller för vuxna över 20 år.

BMI är ett internationellt accepterat mått, som dock har vissa brister. Måttet tar till exempel inte hänsyn till hur stor del av kroppsmassan som är muskler respektive fett, vilket innebär att det kan ge missvisande resultat för bland annat idrottare och andra personer med hög andel muskelmassa.

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

Mottagare av vårdbidrag 2019

Vårdbidrag utbetalas till förälder med barn eller ungdomar som
på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är i behov av särskild tillsyn och vård. Vårdbidrag betalas ut längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Den 1 januari 2019 kom det två nya ersättningar; omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De kommer på sikt att ersätta vårdbidraget.

Källa: Försäkringskassan

Personer med närståendepenning 2000-2019

Den som avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk kan få närståendepenning. Med svårt sjuk menas att det ska finnas ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Närståendepenning kan betalas ut som hel, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på i vilken omfattning den närstående avstår från arbete. I regel kan den betalas ut i högst 100 dagar för varje person som vårdas. Antalet dagar som kan betalas ut höjdes 2010 från 60 till 100 dagar. Statistiken påverkas i hög grad av regeländringar som skett. Detta är särskilt viktigt att beakta vid jämförelser över tid. Mer information finns hos Försäkringskassan.

Källa: Försäkringskassan