Spridning av nettoinkomst för individer 20-64 år 1991, 2000 och 2018

Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster
minus skatt och övriga negativa transfereringar. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.
Förklaring till diagram se sid 78.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för individer 20-64 år efter hushållstyp 2018

Disponibel inkomst är summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn-och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt.
1) Konsumtionsenheter beräknas genom att ta hänsyn till stordrifts- fördelar och till att utgifter för barn varierar med barnens ålder. Detta görs för att man bättre ska kunna jämföra ekonomisk standard mellan olika typer av hushåll.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB


Personer 65 år och äldre efter pensionstyp 2018

Antal i 1 000­tal, pension i 1 000­tal kr, median, andel (%) med pensionstyp och kvinnors pension i procent av mäns pension

Garantipension betalas ut till den som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet.
Tjänstepension De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dess- utom en tjänstepension. I dessa fall sätter arbetsgivaren varje månad
av en summa till den anställde. Tjänstepensionen kan också kallas avtalspension om företaget har kollektivavtal.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre efter hushållstyp och ålder 1991, 2000 och 2018

Medianinkomst i 1000-tal kronor i 2018 års priser och antal personer i 1 000-tal

Hushållsbegrepp: 1991 och 2000 Kosthushåll enligt
hushåll enligt TRIF
Hushållstransfereringar som t.ex. bostadsbidrag har i förekommande fall delats lika mellan sammanboende.
Källa: 1991 och 2000 Hushållens ekonomi, SCB. 2018 Inkomst och taxeringsregistret, SCB.


Kapitalinkomster och kapitalvinsters fördelning 2018

Summor i mnkr och könsfördelning (%). Alla personer som var folkbokförda hela året.

Kapitalinkomster avser i denna redovisning bland annat räntor, aktieut- delningar, schablonintäkter samt vinster minus förluster vid försäljning av bostäder och värdepapper.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Kapitalinkomster och kapitalvinster efter ålder i 5-årsklasser 2018

Kapitalinkomster avser i denna redovisning bland annat räntor, aktieut- delningar, schablonintäkter samt vinster minus förluster vid försäljning av bostäder och värdepapper.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret

Kapitalinkomster och kapitalvinster är mycket ojämnt fördelade. De tio procent av befolkningen med störst kapitalinkomster hade 95 procent av totalsumman 2018. Kapitalinkomsterna är också ojämnt fördelade mellan könen. I alla åldersgrupper, förutom bland barn, har män större kapitalinkomster än kvinnor. År 2018 hade kvinnor en tredjedel och män två tredjedelar av dessa inkomster.

Inkomst (2016)

Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20 år och äldre efter ålder 2000 och 2012

Direktlänk
Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20 år och äldre efter ålder 2000 och 2012

Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20–64 år 1991, 2000 och 2012

Direktlänk
Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20–64 år 1991, 2000 och 2012

Nettoinkomst i åldern 20–64 år 1991, 2000 och 2012

Direktlänk
Nettoinkomst i åldern 20–64 år 1991, 2000 och 2012

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 1991, 2000 och 2012

Direktlänk
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 1991, 2000 och 2012

Den högsta disponibla inkomsten har sammanboende utan barn. Därefter kommer sammanboende med ett barn. Det gäller alla åren. Lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor med barn. Inkomstskillnaden mellan sammanboende med ett barn och ensamstående kvinnor med ett barn respektive ensamstående män med ett barn har ökat sedan 1991 i kronor räknat. Ökningen är större för kvinnor än för män.

Biståndshushåll efter hushållstyp 1985, 2000 och 2012

Direktlänk
Biståndshushåll efter hushållstyp 1985, 2000 och 2012

Högst andel biståndshushåll alla tre åren finns bland ensamstående kvinnor med barn. Högst antal biståndshushåll är ensamstående män utan barn.
Både antal och andelar har minskat mellan 1985 och 2012.

Personer i åldern 20–64 år med privat pensionssparande 1984–2012

Direktlänk
Personer i åldern 20–64 år med privat pensionssparande 1984–2012

Genomsnittligt sparbelopp för personer i åldern 20–64 år med privat pensionssparande 1984–2012

Direktlänk
Genomsnittligt sparbelopp för personer i åldern 20–64 år med privat pensionssparande 1984–2012

Personer 65 år och äldre efter pensionstyp 2012

Direktlänk
Personer 65 år och äldre efter pensionstyp 2012

Kvinnors pension i procent av mäns pension efter ålder 2004–2012

Direktlänk
Kvinnors pension i procent av mäns pension efter ålder 2004–2012

Nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre efter hushållstyp och ålder 1991, 2000 och 2012

Direktlänk
Nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre efter hushållstyp och ålder 1991, 2000 och 2012