Läsanvisning (boken)

Uppgifterna i denna lathund kommer till övervägande del från Statistiska centralbyråns (SCB) och andra statistikansvariga myndigheters produktion. Källan anges i anslutning till respektive tabell/diagram. Tabeller och diagram ger i de flesta fall uppgifter om antal och/eller andelar (%) med olika egenskaper dels för kvinnor dels för män. Andel (%) redovisas på två sätt:

  • Andel (%) av alla kvinnor och andel (%) av alla män som har en viss egenskap, t.ex. arbetar deltid.
  • Könsfördelningen (%) inom en viss grupp, t.ex. gymnasielärare.

Vissa så kallade ytdiagram beskriver både det absoluta antalet och könsfördelningen inom olika grupper. Sådana diagram finns bland annat i avsnittet Utbildning. Se till exempel diagrammet över avgångna från gymnasieskolan. Ytan för varje program visar hur många som examinerats från programmet, jämfört med andra program.

Totaluppgiften i tabeller stämmer inte alltid med deluppgifterna på grund av avrundningar. Statistik som ingår i Sveriges officiella statistik har märkts med symbolen .

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) ingår i systemet för den officiella statistiken. Tabeller och diagram i denna bok är dock specialbearbetningar och är därför inte officiell statistik.

Statistikens kvalitet hänvisas till angivna källor. Se också SCB:s webbplats: www.scb.se.

Delar av statistiken i den här fickboken kommer från
urvalsundersökningar. Värden som hämtats från urvalsundersökningar
är skattningar som är behäftade med en viss osäkerhet. Denna osäkerhet
kan uttryckas med hjälp av osäkerhetstal. I den här publikationen
finns inte osäkerhetstalen redovisade. Istället kommer de att finnas
tillgängliga på Statistiska centralbyråns webbplats; www.scb.se/LE0201

Teckenförklaring

Inget finns att redovisa (värdet noll).
0 Mindre än hälften av den använda enheten.
.. Uppgift är inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
. Uppgift kan inte förekomma.