De tio största yrkesgrupperna 2018

Antal i 1000­-tal, könsfördelning (%), medellön samt kvinnors lön i procent av mäns lön. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen.

1) Deltidsanställdas löner är omräknade till heltidslöner.
I de tio största yrkesgrupperna finns 43 procent av alla anställda kvinnor och 28 procent av alla anställda män.

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB

De tio mest kvinnodominerade yrkesgrupperna 2018

Antal i 1000- ­tal, könsfördelning (%), medellön samt kvinnors lön i procent av mäns lön. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter andel kvinnor i yrkesgruppen.

1) Deltidsanställdas löner är omräknade till
heltidslöner. Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet

Kvinnornas lön i procent av männens efter sektor 1994-2018

Stv. = standardvägd
Ej stv. = Ej standardvägd
Beräkningarna före år 2014 är gjorda på 113 yrkesgrupper. Resultatet kan skilja sig från beräkningar gjorda på 355 yrken. Beräkningarna för 2014 och framåt är gjorda på 147 yrkesgrupper. Resultaten kan skilja sig på beräkningar gjorda på 429 yrken. Från och med år 2014 redovisas yrkesgrupp enligt SSYK 2012.
1) Med standardvägning avses här att hänsyn har tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper.
Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB