Avgångna från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program 2018/19

Av alla nationella program på gymnasieskolan har fyra program en jämn könsfördelning. Dessa är restaurang och livsmedel, handel och administration, naturvetenskap respektive ekonomi. 56 procent av kvinnorna går på kvinno- dominerade program och 44 procent av männen går på mansdominerade program. På program med en jämn könsfördelning går 38 procent av kvinnorna och 32 procent av männen.

Undervisande och forskande personal efter anställningskategori 2018

Om en person har två anställningar med olika kategori, då räknas personen med en gång för varje anställningskategori men bara en gång på den aggregerade nivån samtlig personal.

1) I gruppen annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen ingår annan forskande och undervisande personal för vilka uppgift om examen saknas.

Källa: Universitetskanslersämbetet