Befolkningens utveckling 1900-2019

Under 1900-talets början och fram till 1970-talet berodde folkökningen i Sverige främst på att antalet födda översteg antalet döda. Under mitten av 1900-talet ökade antalet som invandrade. Detta bland annat till följd av arbetskraftsinvandring under 1950- och 1960-talen samt senare flykting- och anhöriginvandring. Idag beror folkökningen främst på att antalet invandrade överskrider antalet utvandrade.

Befolkningen efter ålder 1900, 1950, 2019 och 2070

Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män

Under 1900-talet har flera stora förändringar skett. Kvinnor föder i genomsnitt färre barn, livslängden har ökat och Sverige har gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Det har medfört att antalet i åldern 0-19 år i stort varit konstant medan andelen har minskat. I åldrarna över 65 år har både antalet och andelen ökat. I åldrarna 20-64 år har folkmängden mer än fördubblats sedan år 1900, men sedan 1940-talet minskar deras andel av befolkningen. Det är en utveckling som förväntas fortsätta.

Det föds fler pojkar än flickor samtidigt som kvinnor lever längre än män. Det medför att det är fler män än kvinnor i yngre åldrar och fler kvinnor än män i äldre åldrar. De senaste decennierna har skillnaden i livslängd mellan kvinnor och män minskat och kvinnoöverskottet i äldre åldrar har minskat och förväntas fortsätta att minska. År 2015 bestod befolkningen för första gången av fler män än kvinnor.

Förstagångsföräldrar

Förstagångsmammorna har blivit 2 år äldre sedan 1985. År 2018 var medelåldern för förstagångsmammorna 29 år och 2000 var den 28 år. Förstagångspapporna var 2018 i genomsnitt 32 år vilket är nästan 1 år äldre än år 2000. Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Summerad fruktsamhet 1890-2018

Barnlösa av Sverigefödda efter ålder 1970, 1985, 2000 och 2019

Verkställda aborter 1951-2018