Sveriges folkmängd 1900-2021

Sveriges folkmängd 1900-2021

Sedan år 1900 har Sveriges befolkning fördubblats. Under hela 1900-talet bestod befolkningen av något fler kvinnor än män, men år 2015 var antalet män för första gången större än antalet kvinnor. Två år senare, år 2017, passerade vi 10 miljoner och 2021 var vi ungefär 5,2 miljoner kvinnor och 5,3 miljoner män.

Den årliga folkökningen har varierat över tid och beror på hur många som föds, dör, invandrar och utvandrar. Under 1900-talets början och fram till 1970-talet berodde folkökningen i Sverige främst på att antalet födda översteg antalet döda. Varje år föds det något färre flickor än pojkar. Antalet kvinnor och män som dör under ett år beror till stor del på tidigare dödlighet och på förändringen i medellivslängden. Kvinnor lever i genomsnitt något längre än män.

Under mitten av 1900-talet ökade antalet personer som invandrade. Det berodde bland annat på arbetskraftsinvandring under 1950- och 1960-talen och senare på flykting- och anhöriginvandring. Idag beror folkökningen främst på att antalet invandrade är större än antalet utvandrade, d.v.s.
att det finns ett invandringsöverskott. Det är oftast färre kvinnor än män både bland de som invandrar och bland de som utvandrar. Det får till följd att invandringsöverskottet oftast är ungefär lika stort för kvinnor och män. Under perioder med ett större invandringsöverskott, till exempel i mitten av 2010-talet, har dock ökningen tenderat vara större för män än för kvinnor.

Befolkning efter ålder 1900 och 2021

Under 1900-talet har flera stora förändringar skett. Kvinnor föder i genomsnitt färre barn, livslängden har ökat och Sverige har gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Det är framförallt de två första faktorerna som medfört att åldersstrukturen i befolkningen har förändrats då andelen barn har minskat och andelen äldre har ökat.

Befolkningens utveckling 1900-2019

Under 1900-talets början och fram till 1970-talet berodde folkökningen i Sverige främst på att antalet födda översteg antalet döda. Under mitten av 1900-talet ökade antalet som invandrade. Detta bland annat till följd av arbetskraftsinvandring under 1950- och 1960-talen samt senare flykting- och anhöriginvandring. Idag beror folkökningen främst på att antalet invandrade överskrider antalet utvandrade.

Befolkningen efter ålder 1900, 1950, 2019 och 2070

Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män

Under 1900-talet har flera stora förändringar skett. Kvinnor föder i genomsnitt färre barn, livslängden har ökat och Sverige har gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Det har medfört att antalet i åldern 0-19 år i stort varit konstant medan andelen har minskat. I åldrarna över 65 år har både antalet och andelen ökat. I åldrarna 20-64 år har folkmängden mer än fördubblats sedan år 1900, men sedan 1940-talet minskar deras andel av befolkningen. Det är en utveckling som förväntas fortsätta.

Det föds fler pojkar än flickor samtidigt som kvinnor lever längre än män. Det medför att det är fler män än kvinnor i yngre åldrar och fler kvinnor än män i äldre åldrar. De senaste decennierna har skillnaden i livslängd mellan kvinnor och män minskat och kvinnoöverskottet i äldre åldrar har minskat och förväntas fortsätta att minska. År 2015 bestod befolkningen för första gången av fler män än kvinnor.

Förstagångsföräldrar

Förstagångsmammorna har blivit 2 år äldre sedan 1985. År 2018 var medelåldern för förstagångsmammorna 29 år och 2000 var den 28 år. Förstagångspapporna var 2018 i genomsnitt 32 år vilket är nästan 1 år äldre än år 2000. Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Summerad fruktsamhet 1890-2018

Barnlösa av Sverigefödda efter ålder 1970, 1985, 2000 och 2019

Verkställda aborter 1951-2018