Befolkningen efter ålder 1900, 1950, 2019 och 2070

Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män

Under 1900-talet har flera stora förändringar skett. Kvinnor föder i genomsnitt färre barn, livslängden har ökat och Sverige har gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Det har medfört att antalet i åldern 0-19 år i stort varit konstant medan andelen har minskat. I åldrarna över 65 år har både antalet och andelen ökat. I åldrarna 20-64 år har folkmängden mer än fördubblats sedan år 1900, men sedan 1940-talet minskar deras andel av befolkningen. Det är en utveckling som förväntas fortsätta.

Det föds fler pojkar än flickor samtidigt som kvinnor lever längre än män. Det medför att det är fler män än kvinnor i yngre åldrar och fler kvinnor än män i äldre åldrar. De senaste decennierna har skillnaden i livslängd mellan kvinnor och män minskat och kvinnoöverskottet i äldre åldrar har minskat och förväntas fortsätta att minska. År 2015 bestod befolkningen för första gången av fler män än kvinnor.