Anmäld misshandel 2018

Statistiken över anmäld misshandel där den utsatta och gärningsper- sonen har eller har haft en nära relation baseras på de brottskoder som polisen registrerar för de anmälda brotten. Definitionen för begreppet nära relation har till följd av förändrade användarbehov och anpassning till standarder inom europeisk statistik dock justerats flera gånger genom åren. Även praxis för hur brottskoderna tillämpats inom Polis- och Åklagarmyndigheten har förändrats. Sammantaget innebär detta stora svårigheter med att följa utvecklingen av antalet anmälda misshandelsbrott i nära relation över tid. Alla jämförelser bör ske med stor försiktighet och i beaktande av kända definitionsförändringar och ändrad praxis.
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)