Personer utsatta för hot efter ålder 2018

Notera att metoden för NTU reviderades under 2017 och från och med NTU 2018 genomförs NTU enbart med den nya metoden. Eftersom olika metoder ger olika resultatnivåer är dessa tabeller (som bygger på NTU 2019) enbart jämförbara med resultaten från NTU 2018.
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistik om anmälda brott är inte lämplig att använda för att studera nivån av människors utsatthet för brott eftersom många brott aldrig anmäls till rättsväsendet. Av de brott mot enskild person som rapporterades i 2017 års Nationella trygghetsundersökning uppgavs cirka en tredjedel vara anmälda till polisen. Anmälningsbenägenheten varierar mellan olika brott och störst var den för allvarlig misshandel och lägst för sexualbrott.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå), Nationella trygghetsundersökningen 2017

Grov kvinnofridskränkning

Våld som drabbar kvinnor i nära relationer består ofta av upprepade kränkningar. En man som utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar kan dömas för grov kvinnofridskränk- ning. År 2018 anmäldes 1 744 fall.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)