Befolkningen 20-64 år i och utanför arbetskraften 2019

Andelar (%) av befolkningen 1 i olika grupper

1) Arbetslösa redovisas som andel av arbetskraften
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB