Faktisk och vanligen arbetad tid i genomsnitt per vecka för sysselsatta i åldern 20-64 år, 2019

Definition: Faktisk arbetad tid är de antal timmar en person arbetar under referensveckan. Vanligen arbetad tid är den tid personen skulle arbeta enligt överenskommelse.
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB