Förvärvsarbetande och arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning och övriga i befolkningen i åldern 16-64 år, 2016/2017

1) Förvärvsarbetande kan vara antingen anställd eller egen företagare. 2) Gruppen personer med funktionsnedsättning omfattar här personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av astma eller allergi, svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, svåra problem med dyslexi/dyskalkyli, neuropsykriatrisk diagnos eller som har hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet.
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB