Sysselsättning, arbetslöshet och arbetskraftstal för personer i åldern 25-64 år efter utbildningsnivå och in- respektive utrikes född 2019

1) Sysselsatta i procent av befolkningen.
2) Arbetslösa i procent av arbetskraften.
3) Arbetskraften i procent av befolkningen.
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU)