Body Mass Index (BMI) efter ålder 2018

BMI = Vikt i kg / (Längd i m)2
Gränsvärdena är enligt WHO:s klassificering och gäller för vuxna över 20 år.

BMI är ett internationellt accepterat mått, som dock har vissa brister. Måttet tar till exempel inte hänsyn till hur stor del av kroppsmassan som är muskler respektive fett, vilket innebär att det kan ge missvisande resultat för bland annat idrottare och andra personer med hög andel muskelmassa.

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB