Mottagare av vårdbidrag 2019

Vårdbidrag utbetalas till förälder med barn eller ungdomar som
på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är i behov av särskild tillsyn och vård. Vårdbidrag betalas ut längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Den 1 januari 2019 kom det två nya ersättningar; omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De kommer på sikt att ersätta vårdbidraget.

Källa: Försäkringskassan