Omsorg (2016)

Inskrivna barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg efter verksamhetsform och barnets ålder 2013

Direktlänk
Inskrivna barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg efter verksamhetsform och barnets ålder 2013

Inskrivna barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1972–2013

Direktlänk
Inskrivna barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1972–2013

Ersatta dagar för vård av barn 1974–2013

Direktlänk
Ersatta dagar för vård av barn 1974–2013

Ersatta dagar med föräldrapenning 1974–2013

Direktlänk
Ersatta dagar med föräldrapenning 1974–2013

Utbetalda föräldrapenningdagar då barnet är 2 år, 1999, 2004 och 2010

Direktlänk
Utbetalda föräldrapenningdagar då barnet är 2 år, 1999, 2004 och 2010

De två månader som har reserverats för pappan har haft stor effekt på kvinnors och mäns uttag av föräldrapenningdagarna.
Kvinnor hade 2010 i genomsnitt tagit ut 281 dagar under barnets första två år och män 59 dagar.
Den första reserverade pappamånaden, 1995, medförde att andelen pappor med barn upp till 2 års ålder som inte tog ut några dagar alls, minskade från 55 till 25 procent ett år senare. Sedan dess har denna grupp ökat något. Samtidigt har andelen pappor som tagit ut mer än 90 dagar sakta ökat.

Föräldraförsäkringen 1974-2014

Direktlänk

1974 Föräldrapenningen införs. Ersättningen är 90 procent av lönen under 180 dagar och ska utnyttjas innan barnet fyller 8 år. Föräldraförsäkringen ersätter den tidigare moderskapsförsäkringen. Män får därmed rätt till ersättning för våd av barn på samma villkor som kvinnor.
Sjukpenning för vård av sjukt barn införs. 10 dagar per familj och år för barn under 10 år. Ersättningen är 90 procent av lönen.
1976 Föräldrapenningen utökas till 210 dagar.
1977 Sjukpenning för vård av barn ersätts av föräldrapenning för vård av barn. Antalet dagar beror av antalet barn.
1978 Föräldrapenningen förlängs till 270 dagar, varav 30 dagar med endast garantibelopp.
1980 Havandeskapspenning införs och omfattar kvinnor som har fysiskt ansträngande arbetet. Den kan ges från 60:e till 11:e dagen före förlossning.
Den tillfälliga föräldrapenningen kan utnyttjas i 60 dagar per barn och år, åldersgränsen höjs till 12 år.
Fadern får rätt till föräldrapenning i 10 dagar i samband med barnets födelse, med en ersättning av 90 procent av lönen.
1985 Havandeskapspenningen utvidgas till att omfatta även kvinnor med arbeten där det på grund av arbetsmiljön kan finnas risker för fosterskador.
1986 Benmämningen tillfällig föräldrapenning införs. Antalet föräldrapenningdagar utökas till 360.
1988 Föräldrapenningen ges i 450 dagar, varav 90 med endast garantibelopp.
1989 Den tillfälliga föräldrapenningen förlängs till 120 dagar per barn och år.
1991 Tillfällig föräldrapenning ges med 80 procents ersättning under de första 14 dagarna per barn och år. Tid därefter ersätts med 90 procent.
1995 ”Mamma-/pappamånad” införs och antalet föräldrapenningdagar utökas till 450. Vardera föräldern har 30 dagar som inte kan överlåtas till den andra. Ersättningen är 90 procent av lönen. Av resterande dagar med föräldrapenning ersätts 300 med 80 prcent av lönen och 90 med garantibelopp.
Rätten till tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till annan person som i stället för föräldern avstår från förvärvsarbete för att vårda barnet.
1996 Ersättningsnivån under ”mamma-/pappamånad” sänks till 85 procent. Av övriga 390 dagar ersätts 300 med 75 procent av lönen och 90 med garantibeloppet.
Den tillfälliga föräldrapenningen och havandeskapspenningen sänks till 75 procent av lönen.
1997 Ersättningsnivån för ”mamma-/pappamånad” sänks till 75 procent.
1998 Ersättningsnivån för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning höjs till 80 procent.
2002 Föräldrapenningdagarna utökas med 30 så kallade sjukpenningdagar till 480 dagar. 60 av dessa reserveras för vardera föräldern och kan inte överlåtas.
Tillfällig föräldrapenning kan utbetalas till annan försäkrad person när föräldern är sjuk och därför varken kan arbeta eller vårda sitt barn. De 10 så kallade pappadagarna kan i vissa fall tas ut av annan försäkrad person.
2006 Inkomsttaket för sjukpenninggrundande inkomst höjs till 10 prisbasbelopp för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning.
2007 Inkomsttaket för sjukpenninggrundande inkomst sänks till 7,5 prisbasbelopp för tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. För föräldrapenning är inkomsttaket oförändrat 10 prisbasbelopp.
2008 Jämställdhetsbonus i form av skatteavdrag införs vid uttag av föräldrapenning. Bonus kan utgå för föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, exklusive de dagar som är reserverade för respektive förälder. Maximal bonus kan ges om dessa dagar delas lika.
Kommunerna ges rätt att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag för barn i åldern 1-3 år för barn som inte använder offentligt finansierad barnomsorg.
2010 För ensamstående föräldrar som blir sjuka och inte kan vårda sitt barn (barn under 3 år) införs möjlighet att låta någon annan person som avstår från förvärvsarbetet att få tillfällig föräldrapenning för vård av barnet.
2012 Dubbeldagar införs inom föräldrapenning. Föräldrar ges rätt att ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår.
Dubbeldagarna får inte ligga till grund för beräkning av jämställdhetsbonus.
Jämställdhetsbonus i form av skatteavdrag ändras. Kravet att ansöka om jämställdhetsbonus tas bort och berättigad bonus betalas ut samtidigt som föräldrapenningen. Detta gäller jämställdhetsbonus för 2012 och framåt.
2014 Högst 20 procent av de 480 föräldrapenningdagarna kan sparas till tid efter barnets fyraårsdag.
Gränsen för uttag av föräldrapenning förlängs till 12 år.
De 390 dagarna med föräldrapenning på sjukpenningnivå respektive de 90 dagarna på lägstanivå fördelas med hälften till vardera föräldern.
2015 Föräldrapenning kan inte beviljas för längre tid tillbaka än 90 dagar räknat från det datum då ansökan kommit in till Försäkringskassan. Om det nns synnerliga skäl kan föräldrapenning beviljas för längre tid.
2016 För barn födda 1 januari 2016 eller senare reserveras en tredje månad för vardera föräldern och kan inte överlåtas.
Grundnivån höjs till 250 kronor för föräldrapenning som avser tid från och med 1 januari 2016, detta gäller samtliga barn.

Källa: Riksförsäkringsverket, Försäkringskassan och SOU 2005:73

Personal i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg efter huvudman 2013

Direktlänk
Personal i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg efter huvudman 2013

Sysselsatta 20–64 år som arbetar deltid av orsak som vård av barn och vård av vuxen anhörig/släkting

Direktlänk
Sysselsatta 20–64 år som arbetar deltid av orsak som vård av barn och vård av vuxen anhörig/släkting

Personer 65 år och äldre som får hjälp av anhörig utanför hushållet, kommunen eller hemtjänsten 2011–12

Direktlänk
Personer 65 år och äldre som får hjälp av anhörig utanför hushållet, kommunen eller hemtjänsten 2011–12

Personer 65 år och äldre som får hjälp av anhörig utanför hushållet efter vem som hjälper 2011–12

Direktlänk
Personer 65 år och äldre som får hjälp av anhörig utanför hushållet efter vem som hjälper 2011–12

Personer i åldern 65 år eller äldre i ordinärt boende som behöver och får hjälp 1980 och 2011–12

Direktlänk
Personer i åldern 65 år eller äldre i ordinärt boende som behöver och får hjälp 1980 och 2011–12