Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för individer 20-64 år efter hushållstyp 2018

Disponibel inkomst är summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn-och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt.
1) Konsumtionsenheter beräknas genom att ta hänsyn till stordrifts- fördelar och till att utgifter för barn varierar med barnens ålder. Detta görs för att man bättre ska kunna jämföra ekonomisk standard mellan olika typer av hushåll.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB