Kapitalinkomster och kapitalvinsters fördelning 2018

Summor i mnkr och könsfördelning (%). Alla personer som var folkbokförda hela året.

Kapitalinkomster avser i denna redovisning bland annat räntor, aktieut- delningar, schablonintäkter samt vinster minus förluster vid försäljning av bostäder och värdepapper.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB