Spridning av nettoinkomst för individer 20-64 år 1991, 2000 och 2018

Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster
minus skatt och övriga negativa transfereringar. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.
Förklaring till diagram se sid 78.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB