Nationell organisation av jämställdhetsarbetet

Jämställdhetsministern samordnar regeringens jämställdhetspolitik. Alla ministrar i regeringen har ansvar för jämställdhet inom sina politikområden. Jämställdhetsenheten svarar under jämställdhetsministern för samord- ning av regeringens jämställdhetsarbete och särskilda jämställdhetssatsningar. Jämställdhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet som har till uppgift att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndigheten arbetar med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs. Nämnden mot diskriminering kan vid vite ålägga arbetsgivare och utbildningsanordnare att fullgöra sina skyldigheter att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering på grund av bl.a. kön.