Nationell organisation av jämställdhetsarbetet

Jämställdhetsministern samordnar regeringens jämställdhetspolitik. Alla ministrar i regeringen har ansvar för jämställdhet inom sina politikområden. Jämställdhetsenheten svarar under jämställdhetsministern för samordning av regeringens jämställdhetsarbete och särskilda jämställdhetssatsningar. Jämställdhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet som har till uppgift att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndigheten arbetar med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen och har även i uppdrag att fördela statsbidrag för jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs. Nämnden mot diskriminering kan vid vite ålägga arbetsgivare och utbildningsanordnare att fullgöra sina skyldigheter att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering på grund av bl.a. kön. Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att bekämpa heders- relaterat våld och förtryck och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har i uppdrag att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. NCK ska även ge stöd till våldsutsatta kvinnor.