De tio mest kvinnodominerade yrkesgrupperna 2018

Antal i 1000- ­tal, könsfördelning (%), medellön samt kvinnors lön i procent av mäns lön. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter andel kvinnor i yrkesgruppen.

1) Deltidsanställdas löner är omräknade till
heltidslöner. Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet