De tio största yrkesgrupperna 2018

Antal i 1000­-tal, könsfördelning (%), medellön samt kvinnors lön i procent av mäns lön. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen.

1) Deltidsanställdas löner är omräknade till heltidslöner.
I de tio största yrkesgrupperna finns 43 procent av alla anställda kvinnor och 28 procent av alla anställda män.

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB