Om webbplatsen

SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Denna webbplats syftar till att göra boken tillgänglig för fler.

Platsen är ett hobbyprojekt men ambitionen är att hålla uppgifterna aktuella. Alla tips välkomna. Du når mig på epost rikard at gmail.com

Om boken

SCB: På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2020

Tidigare publicering

På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, har utkommit i 16 utgåvor sedan 1984.

Producent

Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik
SE-701 89 Örebro

Förfrågningar

jamstalldhet@scb.se
Statistikservice 010-479 50 00

Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2020.

Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarebearbetningar av statistiken.

Omslag/Cover: Ateljén, SCB
Illustrationer/Illustration: SCB

Printed in Sweden
Åtta.45, Stockholm 2020.06

ISBN:978-91-618-1664-4
URN:NBN:SE:SCB-2020: X10BR2002

All officiell statistik finns på: www.scb.se
Statistikservice: 010-479 50 00

Allt om jämställdhet finns samlat på https://www.scb.se/LE0201

Baksida

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så lyder det övergripande målet för jämställdhetspolitiken. För att uppnå det måste vi ha kunskap om kvinnors och mäns situation i samhället. Med hjälp av fakta i form av statistik kan vi följa kvinnors och mäns villkor inom många områden. Statistiken kan användas i de jämställdhetsanalyser som krävs för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet. Den välkända boken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet” gavs ut för första gången 1984 och ges nu ut vartannat år. I den här upplagan finns, liksom tidigare, lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden.

Läsanvisning

Uppgifterna i denna lathund kommer till övervägande del från Statistiska centralbyråns (SCB) och andra statistikansvariga myndigheters produktion. Källan anges i anslutning till respektive tabell/diagram. Tabeller och diagram ger i de flesta fall uppgifter om antal och/eller andelar (%) med olika egenskaper dels för kvinnor dels för män. Andel (%) redovisas på två sätt:

  • Andel (%) av alla kvinnor och andel (%) av alla män som har en viss egenskap, t.ex. arbetar deltid.
  • Könsfördelningen (%) inom en viss grupp, t.ex. gymnasielärare.

Vissa så kallade ytdiagram beskriver både det absoluta antalet och könsfördelningen inom olika grupper. Sådana diagram finns bland annat i avsnittet Utbildning. Se till exempel diagrammet över avgångna från gymnasieskolan. Ytan för varje program visar hur många som examinerats från programmet, jämfört med andra program.

Totaluppgiften i tabeller stämmer inte alltid med deluppgifterna på grund av avrundningar. Statistik som ingår i Sveriges officiella statistik har märkts med symbolen .

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) ingår i systemet för den officiella statistiken. Tabeller och diagram i denna bok är dock specialbearbetningar och är därför inte officiell statistik.

Statistikens kvalitet hänvisas till angivna källor. Se också SCB:s webbplats: www.scb.se.

Delar av statistiken i den här fickboken kommer från
urvalsundersökningar. Värden som hämtats från urvalsundersökningar
är skattningar som är behäftade med en viss osäkerhet. Denna osäkerhet
kan uttryckas med hjälp av osäkerhetstal. I den här publikationen
finns inte osäkerhetstalen redovisade. Istället kommer de att finnas
tillgängliga på Statistiska centralbyråns webbplats; www.scb.se/LE0201

Teckenförklaring

Inget finns att redovisa (värdet noll).
0 Mindre än hälften av den använda enheten.
.. Uppgift är inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
. Uppgift kan inte förekomma.