Mottagare av vårdbidrag 2019

Vårdbidrag utbetalas till förälder med barn eller ungdomar som
på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är i behov av särskild tillsyn och vård. Vårdbidrag betalas ut längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Den 1 januari 2019 kom det två nya ersättningar; omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De kommer på sikt att ersätta vårdbidraget.

Källa: Försäkringskassan

Personer med närståendepenning 2000-2019

Den som avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk kan få närståendepenning. Med svårt sjuk menas att det ska finnas ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Närståendepenning kan betalas ut som hel, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på i vilken omfattning den närstående avstår från arbete. I regel kan den betalas ut i högst 100 dagar för varje person som vårdas. Antalet dagar som kan betalas ut höjdes 2010 från 60 till 100 dagar. Statistiken påverkas i hög grad av regeländringar som skett. Detta är särskilt viktigt att beakta vid jämförelser över tid. Mer information finns hos Försäkringskassan.

Källa: Försäkringskassan

Avgångna från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program 2018/19

Av alla nationella program på gymnasieskolan har fyra program en jämn könsfördelning. Dessa är restaurang och livsmedel, handel och administration, naturvetenskap respektive ekonomi. 56 procent av kvinnorna går på kvinno- dominerade program och 44 procent av männen går på mansdominerade program. På program med en jämn könsfördelning går 38 procent av kvinnorna och 32 procent av männen.